PL EN DE

LOGISTYKA

Dostawcami towarów i usług dla AMGRO Zdzisław Gulik są firmy, które zapewniają najwyższy poziom świadczonych dostaw i usług. Każdy Dostawca towaru jest oceniany, posiada kartę oceny Dostawcy, a Usługodawcy wykonujący procesy zewnętrzne takie jak spawanie czy piaskowanie objęci są kontrolnymi audytami zewnętrznymi.

Na potrzeby Dostawców prezentujemy ogólne warunki zakupu towarów i usług (OWZTiU) obowiązujące w firmie AMGRO Zdzisław Gulik. Niniejsze OWZTiU są opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.amgro.pl lub mogą zostać doręczone Dostawcy przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub poczty elektronicznej na wskazany przez Dostawcę adres e-mail. W każdym z powyższych przypadków OWZTiU są uznawane za przyjęte do wiadomości i zaakceptowane przez Dostawcę z chwilą zawarcia Umowy z Zamawiającym. OWZTiU stanowią integralną część Umowy. OWZTiU obowiązują zarówno Zamawiającego jak i Dostawcę w pełnym zakresie, chyba że strony uzgodnią odmiennie w Umowie.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

AMGRO Zdzisław Gulik (zwanego dalej AMGRO)

1.

O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Zamówienia, zapisy niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów i Usług (OWZTiU) mają bezpośrednie zastosowanie do Zamówień złożonych przez AMGRO i wiążą Strony w poniższym brzmieniu, chyba że strony w sposób wyraźny wyłączą stosowanie niektórych postanowień na piśmie.

2.

Żadne ogólne warunki Oferenta lub inne ogólne warunki handlowe nie mogą być użyte dla relacji kontraktowych opartych na Zamówieniu, w którym OWZTiU są integralną jego częścią, chyba że AMGRO wyrazi odrębną pisemną zgodę, w formie parafowania takich ogólnych warunków Dostawcy, czy też innych ogólnych warunków handlowych.

3.

Treść Zamówienia wraz z OWZTiU oraz pozostałymi Załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy AMGRO i Dostawcą oraz jest nadrzędne w stosunku do Oferty, wszelkich poprzednich negocjacji, przedłożonych przez Dostawcę ogólnych warunków handlowych, stanowisk lub uzgodnień poczynionych w tym zakresie i wyrażonych zarówno na piśmie jak i ustnie, z wyłączeniem zakresu bezpośrednio włączonego do treści Zamówienia.

4.

OWZTiU stanowią integralną część Zamówienia w formie jego załącznika. W celu nadania mocy obowiązującej, OWZTiU nie wymagają złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. Jeśli OWZTiU nie zostały dołączone do Zamówienia, to Dostawca jest związany OWZTiU w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu złożenia Oferty na stronie AMGRO pod adresem http://www.amgro.pl.

5.

O ile Dostawca nie zastrzega tego wyraźnie w swojej Ofercie, złożenie Oferty oznacza akceptację przez Dostawcę wszystkich, bez wyjątku postanowień OWZTiU.

6.

Jeżeli postanowienia OWZTiU są w sprzeczności z postanowieniami Zamówienia to moc nadrzędną ma treść Zamówienia.

7.

Dostawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie Zamówienia w formie pisemnej (Potwierdzenie Zamówienia), w terminie 3 dni roboczych o ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy Stronami inaczej. Brak Potwierdzenia Zamówienia we wskazanym terminie powoduje, że Zamówienie przestaje wiązać AMGRO. Brak odpowiedzi w powyższym terminie Dostawcy, który pozostaje z AMGRO w stałych stosunkach gospodarczych oznacza przyjęcie oferty Zamawiającego na warunkach określonych w Zamówieniu. Stałe stosunki gospodarcze oznaczają co najmniej dwukrotne wykonywanie przez jedną ze stron zamówienia drugiej strony w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających złożenie Zamówienia.

8.

W przypadku gdy Potwierdzenie Zamówienia zawierać będzie warunki niezgodne z warunkami Zamówienia, AMGRO może w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia albo oświadczyć, że akceptuje wykonanie Zamówienia na warunkach zmienionych przez Dostawcę albo odstąpić od Zamówienia.

9.

O ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy Stronami inaczej, wartość Zamówienia zawsze obejmuje wartość zamówionego Towaru lub przedmiotów objętych Usługą (zwanych łącznie Towarami) wraz z dokumentami oraz opakowaniem i dostawą do AMGRO. Dostawca, wraz z dostawą Towaru, zobowiązany jest dostarczyć dokument transportowy (list przewozowy stosowny do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją przesyłki).

10.

Dostawca zobowiązany jest powiadomić AMGRO o gotowości Towaru do wysyłki drogą elektroniczną (mailem) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy Towaru, przy czym dostawy Towaru przyjmowane są w zakładzie głównym AMGRO w godzinach jego pracy, tj. 7.00-15.00. Jeśli Strony uzgodnią to wcześniej, dopuszcza się możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami pracy zakładu głównego.

11.

Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po jego dostarczeniu do zakładu głównego AMGRO, poprzez porównanie zgodności dostawy z dokumentami transportowymi i Zamówieniem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu Towaru.

12.

W przypadku gdy ilość Towaru nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi i Zamówieniem lub gdy dostarczone Towary będą uszkodzone, AMGRO zaznaczy tę niezgodność w dokumentach transportowych. W przypadku gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami Zamówienia, AMGRO poinformuje o tym Dostawcę drogą elektroniczną (mailem). Dostawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez AMGRO dostarczyć na własny koszt brakujące części dostawy lub wymienić wadliwe Towary na nowe wolne od wad. Zamówienie wykonane jest z chwilą dostarczenia do AMGRO zamówionych Towarów zgodnych z Zamówieniem wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.

13.

Dostawca udziela dwuletniej rękojmi i gwarancji na Towar.

14.

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową, za skutki i następstwa wad Towaru, ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu niewłaściwej Jakości dostarczonych Towarów.

15.

W przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi wystąpi wada Towarów, AMGRO poinformuje Dostawcę o tym fakcie w formie pisemnej lub mailowej. Dostawca zobowiązany jest usunąć powstałą wadę Towarów w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od AMGRO powiadomienia o jej wystąpieniu. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi dostarczone Towary zostaną dwukrotnie dotknięte wadą, której przyczyna leży po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest wymienić wadliwe Towary na wolne od wad na własny koszt. Zobowiązania gwarancyjne Dostawcy realizowane będą w miejscu wskazanym przez AMGRO. Dostawca zobowiązany jest poinformować AMGRO o przyczynie wystąpienia wady najpóźniej w ciągu tygodnia od usunięcia wady.

16.

Gwarancja lub rękojmia ulegają wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady Towarów do jej usunięcia, a w przypadku wymiany wadliwych Towarów na nowe, okres gwarancji lub rękojmi liczony jest od początku. W przypadku gdy Dostawca nie usunie wady zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie, AMGRO ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Dostawcy, bez utraty uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

17.

W przypadku opóźnienia przez Dostawcę w realizacji Zamówienia lub opóźnienia w usuwaniu wady Towarów, AMGRO ma prawo obciążyć Dostawcę karą w wysokości 0,5% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania zobowiązania. W przypadku opóźnienia w dostawie Towaru wynoszącego ponad 7 dni, AMGRO ma prawo do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części nie zrealizowanej w terminie dostawy, zależnie od wyboru AMGRO. W przypadku gdy kary nie pokryją poniesionej przez AMGRO szkody, AMGRO może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

18.

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z Zamówieniem w ciągu 3 lat od chwili wykonania Zamówienia. Za każde ujawnione naruszenie tajemnicy, AMGRO ma prawo obciążyć Dostawcę karą w wysokości 2% wartości Zamówienia.

19.

Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z niniejszego Zamówienia, w tym cesja praw, wymaga pisemnej zgody AMGRO.

20.

Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla AMGRO.

Ⓒ AMGRO Zdzisław Gulik 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone